Fase 1:

 1. Sol·licitud de documentació*
  • Dades d’identitat de la persona sol·licitant: DNI o NIF
  • Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió
  • Projecte signat per un professional competent, o bé memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut
  • En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant el sol·licitant, a nom seu
  • Documents acreditatius de despesa; Factures proforma o pressupostos. *En els casos en què la despesa subvencionable superi els 40.000 euros de cost d’execució d’obra, o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip cal presentar 3 ofertes de diferents proveïdors.
  • Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància.
   • Còpia del document acreditatiu de la personalitat jurídica (escriptura de constitució, estatuts, posteriors modificacions, si s’escau)
   • Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent
   • Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.
  • Pla de viabilitat
  • Certificat de compatibilitat urbanística emès per l’Ajuntament
 2. Valoració de projectes
 3. Aprovació

Fase 2: 

Documentació complementària (només els expedients que han estat aprovats per la Comissió d’Elegibilitat i Comissió Tècnica)