El pasado viernes día 09 de diciembre de 2011 se abrió la línea de ayudas para proyectos y actuaciones de ahorro y eficiencia energética.

El terminio para presentar las solicitudes es el día 30 de diciembre de 2011.

Las solicitudes se tramitan a partir de la Oficina Virtual de Trámites, que encontraréis linkada en la página del ICAEN (www.gencat.cat/icaen)

En esta convocatoria se ponen 24 miliones de euros a disposición de los ciudadanos, empresas y administraciones publicsa,  distribuidos en las líneas siguientes:

 • Inversions en tecnologies de millora de l’eficiència energètica en explotacions agràries
 • Auditories energètiques en explotacions agràries
 • Cogeneracions al sector no industrial
 • Microcogeneracions fins a 150 KWe
 • Auditories energètiques i estudis de viabiitat a plantes de cogeneració
 • Millora de l’eficiència energètica de l’equipament específic del sector terciari
 • Auditories energètiques d’edificis, serveis no industrials existents i d’enllumenat exterior
 • Estudis per a la millora de la qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions importants
 • Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat interior d’edificis públics i privats existents
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques dels edificis existents
 • Rehabilitació energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis existents
 • Construcció de nous edificis amb alta qualificació d’eficiència energètica
 • Millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions d’ascensors existents en els edificis
 • Inversions o renovació en tecnologies energèticament eficients a la indústria
 • Auditories energètiques a la indústria i estudis d’externalització cap a empreses de serveis energètics
 • Implantació de la norma ISO 50.001 de sistemes de gestió energètica
 • Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions actuals de potabilització, proveïment, depuració d’aigües residuals i dessalinització
 • Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent i de façanes d’edificis
 • Inversions o renovació en xarxes urbanes de calor i fred
 • Plans de mobilitat urbana (PMU) energèticament eficients
 • Estudis de viabilitat i actuacions pilot en el marc dels plans de mobilitat urbà (PMU) i plans de desplaçament d’empresa (PDE)
 • Experiències pilot en plans de mobilitat del vehicle elèctric
 • Estacions de recàrrega elèctrica per a vehicles matriculats
 • Estacions de recàrrega de GNC – GLP per a vehicles matriculats
 • Sistemes de bicicleta pública
 • Incorporació de tecnologies de gestió energètica en flotes de transport per carretera, ja siguin de viatgers o de mercaderies
 • Renovació del parc de vehicles tipus turisme
 • Renovació del parc de vehicles i material mòbil industrial
 • Para más información podéis consulta la página del ICAEN, llamar al 012 o contactar con nosotros.