Per Resolució de Presidència de data 20 de gener de 2022 (RP2-2022), s’aproven les bases reguladores del procés de selecció i la convocatòria del procés de selecció d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 

Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents: 

 • Estar en possessió d’alguna de les llicenciatures, diplomatures o graus relacionats amb economia, ciències empresarials o equivalent, administració i direcció d’empreses, dret o similars. 
 • Possessió del Nivell C de Català. 
 • Carnet de conduir i vehicle propi. 

Es valorarà: 

 • Experiència professional segons l’àmbit 
 • Aptitud per treballar en equip 
 • Iniciativa i autonomia 
 • Coneixements específics en funció de l’àmbit 
 • Coneixements en anàlisi de variables i indicadors de territori 
 • Coneixements en dades socieconòmiques 
 • Coneixements en Desenvolupament Rural 
 • Coneixements del programa Europeu Leader 
 • Coneixement del territori i del teixit productiu 
Descarrega les bases reguladores del procès de selecció

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud/instància mitjançant e-Tram a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 4 de febrer de 2022. 

Així mateix, es poden consultar les bases a l’adreça www.ripollesgesbisaura.org, o bé trucant a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura. 

Descarrega les bases reguladores del procès de selecció

Es fa públic per coneixement general a la pàgina web de l’Associació per a la Gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura i la premsa d’àmbit comarcal. 

Categories: Leader