ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN TÈCNIC/A DEL PROGRAMA LEADER A L’ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA

D’acord amb el RD 537/2020, de 22 de maig, queda derogada la disposició addicional tercera RD 463/2929, de 14 de març, per la qual es suspenien i interrompien els terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector públic durant l’estat d’alarma, fixant que a partir de l’1 de juny es reanuden  o reinicien el còmput de terminis administratius.

En conseqüència, s’informa que el procés selectiu per la contracció laboral temporal d’un tècnic/a del Programa Leader a l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, quedarà tancat el proper dia 2 de juny, el que s’informa pel coneixement general i als efectes oportuns

Per Resolució de Presidència de data 9 de març de 2020, s’aprova el procés de contractació d’un tècnic/a del programa Leader, en règim laboral temporal de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
Els requisits mínims per accedir a la contractació laboral són els següents:
– Titulació acadèmica:
– Enginyeria industrial o equivalent
– Enginyeria tècnica agrícola, forestal, equivalent o superior.
– Grau en Ciències Ambientals o equivalent.
– Possessió del Nivell C de Català.
– Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:
– Experiència i coneixements en el sector energètic, gestió forestal i renovables.
– Experiència en la gestió de projectes de desenvolupament rural i local.
– Aptitud per treballar en equip
– Iniciativa i autonomia
– Capacitat comunicativa
– Coneixement del territori i del teixit productiu

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud/instància mitjançant e-Tram a l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14 hores del dia 2 de juny de 2020.

Categories: Leader