EnFoCC – Energia, Forest i Canvi Climàtic és un projecte de cooperació LEADER que engloba els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya.

L’objectiu principal d’aquest projecte és canalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i l’eficiència energètics, en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, i en la creació i la implementació de plans de mitigació i adaptació vers el Canvi Climàtic, incloent-hi, per a l’assoliment d’aquest objectiu, els agents implicats en el desenvolupament de les zones rurals de Catalunya, amb els objectius següents:

  • Apropar les entitats locals a la població i al teixit productiu dels nostres territoris rurals la informació i l’assessorament necessaris per al foment de les energies renovables i per a l’estalvi i l’eficiència energètics en els territoris.
  • Sensibilitzar els territoris rurals sobre l’oportunitat d’impulsar una estratègia de foment de l’estalvi energètic i de les energies renovables, sobretot en l’aplicació de la biomassa forestal com a font endògena, amb la participació dels agents territorials implicats.
  • Sensibilitzar als territoris rurals sobre la necessitat d’impulsar accions per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, incidint especialment en el sector energètic.
  • Facilitar la tramitació dels ajuts dirigits al foment de l’estalvi i l’eficiència energètics, així com a la implantació d’energies renovables.
  • Contribuir i catalitzar la implantació de la biomassa forestal com a energia renovable, facilitant d’aquesta manera l’assoliment dels objectius estratègics marcats en cada territori de l’aplicació d’aquesta font energètica. Contribuint, d’aquesta manera, a la dinamització del sector forestal, millorant la gestió dels boscos i treballant per la prevenció d’incendis, manteniment del paisatge i la promoció de la biodiversitat i la creació de llocs de treball.
  • Estendre i desenvolupar entre la societat rural el coneixement sobre l’estalvi i l’eficiència energètics, el canvi climàtic i les energies renovables.
  • Reconèixer en l’estalvi i l’eficiència energètics un instrument del creixement econòmic i del benestar social.
  • Disminuir les emissions territorials de CO2, contribuint a la disminució de l’escalfament global i millorant la competitivitat del món rural, promovent l’explotació sostenible dels nostres boscos i l’aprofitament de les fonts endògenes d’energia.
  • Valoritzar la funció que estan realitzant els territoris rurals com a embornals de CO2, així com la comptabilització i mostra del fet que són territoris amb baixa intensitat de carboni.
Categories: Leader