El Codi de Gestió Sostenible (CGS) és una eina impulsada per la Fundació Garrotxa Líder a partir de l’any 2005 que té com a objectiu promoure la implantació de polítiques de gestió socialment responsable a les organitzacions públiques i privades dels territoris rurals com a fórmula per contribuir al seu creixement equilibrat i sostenible.

El CGS consta de 29 articles o compromisos que defineixen de forma general les mesures que s’han d’adoptar per implantar una política de RSE i que constitueixen la declaració de principis de l’empresa; i de 158 indicadors de caràcter qualitatiu o quantitatiu, que permeten mesurar el nivell de compliment de l’articulat anterior i que són, en si mateixos, un impuls cap a la millora contínua de l’empresa en termes de Responsabilitat Social Empresarial.

Fruit del procés de revisió de continguts realitzat entre finals de 2008 i principi de 2009, el Codi de Gestió Sostenible incorpora un element diferenciador respecte altres guies o eines de mesura de la Responsabilitat Social Empresarial com és la identificació d’una relació específica de 46 indicadors vinculats al concepte de Territori, que permeten posar de relleu la forma i la intensitat amb què les organitzacions/activitats econòmiques contribueixen a la seva valorització i desenvolupament sostenible, en termes de:

  • Foment de l’Economia Autòctona, i dels recursos locals.
  • Innovació.
  • Intercooperació i establiment de sinergies entre actors.
  • Valorització i preservació del paisatge i del medi.
  • Foment de la identitat sociocultural.
  • Millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

El conjunt d’aquests indicadors, identificats amb les sigles IT (Indicador Territorial), aporten un valor afegit al procés de mesura de polítiques i pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial a les organitzacions,  ja que, d’una banda, permeten que aquestes posin en valor les especificitats i singularitats del territori on estan ubicades (identitat territorial com a palanca de diferenciació en un món globalitzat) i, de l’altra, la forma com contribueixen a la creació d’un entorn sostenible, altament competitiu i socialment cohesionat, amb la conseqüent dignificació de la seva funció empresarial i la millora de la seva reputació corporativa davant la comunitat.

Paral•lelament, la pràctica majoria del 158 indicadors del Codi de Gestió mantenen correspondència o equivalència amb un o més indicadors de compliment de RSE proposats per la Guia G3 de Global Reporting Initiative.

-Tornar-