A partir del dia 01 de gener de 2012 ja es poden iniciar les actuacions del Pla Renova’t d’enllumenat interior, fins al 28 de setembre de 2012. El termini per presentar les sol·licituds va del 15 de febrer a 30 d’abril de 2012. Es pot presentar la documentació justificativa fins a 28 de setembre de 2012.

L’objecte d’aquest Pla és la renovació de l’enllumenat interior de comerços i altres establiments de cara al públic, així com la incorporació o substitució de sistemes de control i regulació de l’enllumenat i detectors de presència, entre altres.

La quantia total dels ajuts per aquest any és de 1.000.000 d’euros repartits de la manera següent:

  • 760.000 euros en empreses privades.
  • 80.000 euros per fundacions.
  • 160.000 euros per altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.

La quantia per beneficiari és d’un màxim del 30% sobre el cost elegible de la inversió sense superar un total de 15.000 euros per beneficiari. Les actuacions subvencionables es desglossen en tres grups:

  • Lluminàries, làmpades i equips: serà subvencionable la substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, làmpades de major eficiència i reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la potència instal·lada en l’enllumenat almenys en un 30% anual, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.
  • Sistemes de control d’encesa i regulació del nivell d’il·luminació: les actuacions subvencionables inclouran aquells sistemes de control de presència i de regulació del nivell d’enllumenat segons l’aportació de llum natural, aconseguint un estalvi elèctric de, almenys, un 20% anual respecte a la instal·lació sense control o regulació.
  • Canvi del sistema d’il·luminació: serà subvencionable la reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors, de manera que es redueixi el consum elèctric anual respecte al sistema instal·lat, almenys, en un 30%.

Més informació: www.plarenovat.cat