OBERT: Anunci de contractació administrativa del servei d’organització i suport a la coordinació d’elements formatius i comunicatius del projecte Enfocc

En virtut del decret núm.23 adoptat per Presidència en data 27 de maig de 2016, en la qual es va aprovar l’expedient de contractació administrativa mitjançant el procediment obert pel servei d’organització i suport a la coordinació d’elements formatius i comunicatius del projecte Enfocc. A aquest efecte, s’exposa al públic el Plec de Condicions pel termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província per a la presentació de possibles reclamacions, d’acord al què preveu l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya.

Simultàniament, s’anuncia la licitació durant el termini de 15 dies naturals, la qual quedarà en suspens en el cas de presentar-se reclamacions a l’esmentat plec de clàusules.

1.Entitat adjudicadora

a) Organisme: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura

b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Energia

2.Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Contracte administratiu de serveis mitjançant procediment obert

b) Descripció de l’objecte: Contractació dels serveis corresponents a l’organització i suport a la coordinació d’elements formatius i comunicatius del projecte Enfocc.

c) Termini de durada del contracte: Finalització del servei 31 d’octubre de 2016.

3.Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

a) Tramitació: Ordinari

b) Procediment: Obert

4.Valor base de licitació

El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 16.627,89- euros, IVA inclòs.

5.Garantia provisional

No n’hi ha

6.Garantia definitiva

5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

7.Obtenció de documentació i informació

a) Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

b) Domicili: Agència de Desenvolupament del Ripollès. Pol. Ind. els Pintors. C/Joan Miró 2-4

c) Localitat i codi postal: 17500 – Ripoll.

d) Telèfon: 972 70 44 99

e) El plec es podrà examinar i copiar a  ripollesgesbisaura.org apartat perfil contractant, dins el període de presentació de proposicions.

f) Data límit d’obtenció de documents i informació: Tots els dies feiners de 8:00 a 14:00 durant el termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP.

8.Requisits específics del contractista

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.

9.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació

a) Data límit de presentació:

         Fins a les 14:00 hores del dia que acabi el termini, a les dependències de l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura situades al carrer Joan Miró , número 2-4 de Ripoll.

         La presentació de les ofertes es podrà efectuar tots els dies feiners de 8:00 a 14:00 hores, a les dependències esmentades i durant el termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOPG. En el cas que l’últim dia sigui dissabte, diumenge o festiu, finalitzarà  el primer dia hàbil següent.

         Les proposicions enviades per correu, s’hauran de lliurar a l’oficina de correus abans de les 14:00hores de l’últim dia de termini de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançant correu electrònic a l’Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

b) Documentació a presentar:

         La documentació per a prendre part en la licitació es presentarà de conformitat amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

         Entitat: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura

         Domicili: C/Joan Miró 2-4

         Localitat i codi postal: Ripoll – 17500

10.Obertura de les ofertes

a) Entitat: Associació per la gestió del programa Leader Ripollès Ges Bisaura

b) Domicili: C/Joan Miró 2-4

c) Localitat i codi postal: Ripoll – 17500

d) Data i hora: Segons disposa el plec

11.Despesa de l’anunci

S’estima que les despeses de publicitat, que seran a càrrec de l’adjudicatari en la seva totalitat, seran aproximadament  com a màxim de 600,00 euros.

Ripoll, 1 de juny de 2016

Miquel Rovira Comas

President de l’Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

EDICTE CONTRACTACIÓ ENFOCC

PUBLICACIÓ AL BOP 

PLEC TÈCNIC

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

MODEL INSTÀNCIA

ACTA CLASSIFICACIÓ PROCEDIMENT OBERT