• Projectes iniciats, despeses realitzades o factures, amb data anterior a la data de la visita de no-inici d’inversions.
  • Projectes en fases que no permetin el funcionament de l’activitat econòmica.
  • Inversions en apartaments turístics, habitatges d’ús turístic, terrenys d’acampada, estancs, farmàcies i betzineres.
  • Béns mobles amb una vida útil inferior a 5 anys, materials fungibles i parament de la llar.
  • La compra de terrenys, immobles, vehicles, equips i béns de segona mà.
  • Qualsevol despesa relacionada amb productes financers, i les inversions finançades amb el lísing i el rènting
  • Altres despeses de llicències, patents, permisos, impostos, etc.