Inversions de creació, ampliació o millora de mínim 12.000 € IVA no inclòs pels privats.

  • Honoraris tècnics: màxim 8% de la inversió
  • Obra civil i instal·lacions
  • Equipament

Projectes viables econòmica, tècnica i legalment

*Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que, per la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, que no estiguin finançats per fons de la Unió Europea, ni del Programa de Desenvolupament Rural (PDR 2014-2020) de Catalunya, sempre que la quantia total d’ajuts no superi el 40% del cost de la inversió subvencionable.