• Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o associacions participades per ens públics en <25%) que realitzin inversions en (1) empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris, i (2) empreses no agroalimentàries.
  • Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (≥ 25%) que realitzin inversions en (3) recuperació del patrimoni cultural i natural, (4) infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic, i (5) infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació.

Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

MOLT IMPORTANT. Que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.