Logo enfocc col

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC) és un projecte de cooperació que té com a finalitat fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important als nostres territoris rurals.

Aquest projecte “no productiu” planteja un valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals relacionades amb la implantació de biomassa i recuperació de la gestió forestal. Un marc transnacional, interterritorial, supracomarcal d’intercanvi, de coneixement, coordinació i sensibilització és clau per, d’una banda, donar una visió global a les experiències més puntuals i, per altra, optimitzar recursos, facilitar informació i donar robustesa a aquest procés que s’està produint, espontàniament, en aquests territoris.

A través de la transferència de coneixement al voltant dels conceptes energètics, forestals i climàtics, es pretén contribuir a una gestió forestal sostenible i millorar les capacitats de mitigació i adaptació al canvi climàtic dels territoris.

EIXOS DEL PROJECTE

 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica, en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, i en la creació i implementació de plans de mitigació i adaptació vers el Canvi Climàtic, implicant per l’assoliment d’aquest objectiu als agents implicats en el desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals i teixit empresarial).fotoenfocc

 

IMPACTE DEL PROJECTE

En total han col·laborat els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. També han col·laborat 3 GAL de la resta de l’estat espanyol i un GAL francès.

Durant aquesta primera anualitat 2016 s’han dut a terme diferents iniciatives i/o accions arreu del territori on es destaquen les següents:

 • Realització de 3 cursos destinats a instal·ladors de calderes de biomassa.
 • Realització de 2 cursos sobre programari en gestió energètica municipal.
 • Gestió de 47 ajuntaments i 4 Consells Comarcals que integren un total de 1024 pòlisses.
 • Gestió Energètica a través del programari EneGest de més de 76 empreses repartides per tot el territori català.
 • Gestió energètica de 10 escoles públiques.
 • Redacció de 2 guies tècniques a través del clúster de la biomassa i ELFOCAT:
  • Guia sobre emissions en instal·lacions de biomassa
  • Guia sobre altres usos de la fusta
 • Adherir al BM-RURAL 6 noves calderes.
 • Verificació de les emissions de CO2 no emeses de 13 calderes.
 • Presentació d’un nou projecte CLIMA per a tot el territori català.
 • Realització de 3 estudis de viabilitat silvopastural de diferents finques del territori del grup coordinador.
 • Implantació d’una metodologia per calcular la petjada de carboni en esdeveniments i actes organitzats per els GAL.
 • S’ha calculat la petjada de carboni de les diferents seus que tenen els grups.
 • Jornada sobre foc tècnic coma nova eina de recuperació de pastures la prevenció.
 • Visita anual a instal·lacions d’energies renovables a la central de Biogàs de Torregrossa.
 • Trobada entre experiències de Silvopastura amb una visita tècnica al projecte Visita LIFE+ Montserrat.
 • Transferència d’experiències en instal·lacions de biomassa pública, en la qual es visitarà a la Xarxa de Calor del polígon industrial de Berga.
 • Curs dirigit a enginyers forestals i tècnics interessats sobre la transferència de la metodologia LIDAR.
 • La creació d’un Pla d’Adaptació i Mitigació del Canvi Climàtic per la comarca del Ripollès.
 • Càlcul de la petjada de carboni amb abasts 1, 2 i 3 d’un total de 6 productes agroalimentaris de diferents territoris rurals.
 • Estudis per l’avaluació de projectes Rural Smart Grid i la seva viabilitat.

SOCIS DEL PROJECTE

GAL coordinador: Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Grups GAL socis catalans: 

 • Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
 • Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Associació Leader de Ponent
 • Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord
 • Consorci Leader Pirineu Occidental
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta

gals

 

Grups GAL socis espanyols:

 • Asociación por el Desarrollo Rural de la Sierra de Cazorla
 • Asociación TEDER
 • Associació Leader Illa de Menorca
 • Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña

Grups GAL socis europeus:

 • Terres Romanes en Pays Catalan

 

Contacte: eif@ripollesgesbisaura.org