El CGS és una eina específica per mesurar la responsabilitat social empresarial de les empreses d’un territori, és en sí mateixa, una eina innovadora, que utilitza una sistemàtica d’implantació dels valors de la RSE a partir d’una tutoria individualitzada a l’organització i que optimitza la gestió empresarial fonamentada en els valors de respecte per l’entorn i de les persones.

A través dels seus articles o compromisos, el Codi defineix de forma general  les mesures que s’han d’aportar per implantar una política de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), i per tant, guia a les organitzacions cap a un procés de reflexió interna sobre l’impacta de les seves activitats -no només econòmic, sinó també ecològic i humà- i els proporciona una sistemàtica de mesura per obtenir una informació -vàlida i fiable- que garanteix la presa de decisions a mitjà i llarg termini. Decisions que, en últim terme, han de contribuir al creixement equilibrat i sostingut no només de les organitzacions, sinó del propi territori.

El Codi estableix una correspondència entre els seus indicadors i els de la Guia G3 del Global Reporting Iniciative, principal estàndard internacional en processos d’elaboració de memòries de sostenibilitat, amb l’objectiu de garantir un reconeixement de caràcter global a les organitzacions adherides al Codi de Gestió Sostenible.

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ofereix a les organitzacions assessorament per a garantir la correcta aplicació del Codi, així com també s’ocupa de difondre els valors de les empreses adherides i les seves memòries de sostenibilitat.

EMPRESES ADHERIDES

Les empreses i entitats que ha elaborat per primera vegada la seva memòria de sostenibilitat durant l’any 2011 :