DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

ENERGIA-I-FOREST-logo“Energia i Forest” és un projecte de cooperació que engloba els 13 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. El projecte, en principi de caire “no productiu”, aporta un valor afegit a totes les iniciatives locals o comarcals dels territoris rurals catalans que es plantegen la implantació de la biomassa i la recuperació de la gestió forestal.

Un marc supracomaral d’intercanvi de coneixements, coordinació i sensibilització és clau per, d’una banda, donar una visió global a les experiències més puntuals. I, de l’altra, optimitzar recursos, facilitar informació i donar respostes a aquest procés d’implantació de la biomassa i recuperació de la gestió forestal que s’està produint espontàniament als territoris.

En aquest marc, es posen en funcionament punts d’informació a cada un dels territoris del projecte, amb l’objectiu de:

 • Realitzar tasques de sensibilització, informació, promoció i implantació d’energies renovables (principalment catalitzar, garantir i coordinar la implantació de la biomassa forestal).
 • Impulsar mesures d’estalvi i eficiència energètica en els municipis rurals dels nostres àmbits d’actuació. La cooperació ha suposat un valor afegit pel territori amb la creació d’una taula de coordinació territorial i la implicació dels estaments públics superiors, permetent una millora de les inversions en eficiència energètica en aquests territoris.


OBJECTIUS DEL PROJECTE:

“Energia i Forest” és un projecte que pretén catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts endògenes, especialment la biomassa. Per tal d’assolir aquest objectiu, cal implicar a tots els agents involucrats en el desenvolupament de les zones rurals de Catalunya (població local, entitats locals, entitats associatives, propietaris forestals i teixit empresarial), i fer-los partícips del projecte.


ACTUACIONS DEL PROJECTE:

“Energia i Forest” ha desenvolupat un seguit d’accions, tant a nivell global com individual. Com a accions conjuntes en destaquen:

 • Realització de diferents jornades i cursos formatius en l’àmbit de:

– Formació en gestió forestal, per tal de formar especialistes en l’ús de la desbrossadora, la serra mecànica i en la tala d’arbres petits.

– Formació en la producció de biomassa per a formar especialistes en la gestió de la biomassa (què és, elaboració, emmagatzematge, tipologies…).

– Jornada formativa sobre les SmartGrids, amb l’objectiu de facilitar els coneixements bàsics sobre les SmartGrids o xarxes intel·ligents.

– Curs en gestió energètica municipal. Incorporació i manteniment de la comptabilitat energètica als municipis dels Grup d’Acció Local interessats. La comptabilitat energètica es basa en la gestió i el control de la despesa energètica que generen les diferents instal·lacions d’un municipi.

– Formació dirigida als i les tècnics/ques del projecte. Dues jornades formatives destinades a la transferència de coneixements en matèria de comptabilitat energètica, anàlisi de dades i diagnosi d’equipaments.

 • Creació de la taula interterritorial de la biomassa, amb l’objectiu d’impulsar una estratègia comuna de promoció i implantació de la biomassa forestal als territoris rurals de Catalunya.
 • I com a accions individuals:

Impulsar la comptabilitat energètica en els municipis dels diferents GALs.

Transferència i actualització del Pla Estratègic de la Biomassa del Ripollès als diferents territoris.

Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.

Avaluació de pre-projectes de Biomassa. Valoració tècnica i econòmica per als canvis de caldera convencional a caldera de biomassa.

– “Testatges” d’una eina de gestió energètica i càlcul de petjada de carboni en equipaments turístics.

– Diagnosis a equipaments públics per a determinar la necessitat de realitzar auditories energètiques, i aplicar primeres mesures d’estalvi i eficiència.

Adquisició de lectors intel·ligents d’electricitat per a dur a terme diagnosis energètiques.


IMPACTE DEL PROJECTE:

L’impacte del projecte als territoris cooperants ha estat molt satisfactori. El públic destinatari ha valorat molt positivament el funcionament del projecte i l’estalvi que ha comportat al territori, tant econòmic com energètic. Alhora, el projecte ha servit de llavor per la xarxa de gestors energètics de zones forestals de Catalunya, ja que la voluntat és mantenir el contacte i seguir amb la feina que s’ha iniciat. A nivell quantitatiu, alguns dels resultats a destacar són:

 • La consolidació d’una xarxa de 13 gestors energètics municipals.
 • La implantació de la comptabilitat energètica a 56 municipis.
 • Realització de la diagnosi energètica a 6 equipaments públics.
 • L’actualització del Pla Estratègic Comarcal de la Biomassa del Ripollès
 • Transferència del Pla Estratègic Comarcal de la Biomassa a 5 territoris cooperants.
 • Projecció de 30 calderes de biomassa públiques.
 • Adquisició de 20 plafons del cicle de la biomassa.
 • Disposició d’una exposició itinerant.
 • Disposició de jocs educatius vinculats amb l’energia i tallers ocupacionals.
 • Formació de 12 persones en producció de biomassa.
 • Formació de 21 persones en un curs bàsic de gestió forestal.
 • Organització de dues jornades formatives de comptabilitat energètica.
 • Organització de dos cursos formatius Infoenergia.
 • Organització d’una jornada d’introducció al concepte SmartGrids, amb una assistència de 18 persones.
 • Realització d’una jornada sobre Gestió energètica municipal per a responsables i tècnics/ques municipals dels territoris GALs catalans, amb una assistència de 26 persones.
 • “Testatge” d’una eina per al càlcul d’emissions de CO2 en 7 establiments turístics del territori.
 • Adquisició de material per dur a terme diagnosis energètiques (8 lectors intel·ligents d’electricitat).
 • A finals del 2014 es preveuen els següents resultats:

– Emissions zero amb calderes e biomassa: col·laboració estreta al projecta BM– RURAL (“proyecto CLIMA”), destinat a la compra d’emissions de diòxid de carboni estalviats amb la substitució de calderes per calderes de biomassa.

– Continuació de la formació sobre les SmartGrids; forma de gestió eficient de l’electricitat que utilitza la tecnologia informàtica per optimitzar la producció i distribució d’electricitat amb la finalitat d’equilibrar correctament l’oferta i demanda de productors i consumidors.

– Jornada destinada al coneixement d’altres valors forestals: ús recreatiu, bolets, castanyes i altres fruits, mel, recursos hídrics, etc.

Difusió el projecte mitjançant l’edició i impressió de materials específics de gestió energètica per administració pública i empresa i també difusió a través de pàgines web i xarxes socials dels grup.

– Continuació el Pla de Biomassa: inventariat de calderes a canviar al territori.


GAL coordinador: Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Grups GAL socis: 

 • Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 • Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya
 • Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia
 • Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
 • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
 • Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori
 • Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord
 • Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars – Ribagorça
 • Consorci Leader Priorat – Baix Camp
 • Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
 • Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
 • Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell
 • Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Contacte: eif@ripollesgesbisaura.org