La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de concurrència competitiva.

  • Màxim: 40% de la inversió
  • Mínim: 22,5 de la inversió

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 100.000 €

Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys: 200.000 €