La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord a uns criteris de selecció i priorització dels projectes. Règim de concurrència competitiva.

  • Màxim: 40% de la inversió
  • Mínim: 22,5 de la inversió

Import màxim subvencionable per projecte i per anualitat: 70.000€ sempre que l’import total d’ajut aprovat de tots els expedients sigui superior a la dotació pressupostària establerta en la convocatòria d’ajuts.  I de 100.000€ en el cas que el total d’ajut aprovat sigui inferior a la dotació pressupostària.

Import màxim que pot rebre un mateix beneficiari en el període de 3 anys: 200.000 €